torrent软件

torrent软件

一剂而儿门开,儿即生矣。年深月久,人之精血,仅足以供腹中之邪,邪日旺而正日衰,势必至经闭血枯,死而后已。

一剂轻,二剂此方乃和干之味,而不用大凉之药者,以疹病既愈,其势虽盛而火毒实轻,正不可以外证之重,而即用重泻之味以劫夺之也。 这里存在个实热证用苦寒药,阴虚发热用甘寒药问题。

其症,皮肤之际片片皆红或变白,白或转红,红或转紫,气喘腹满,甚而作痛,毒瓦斯入脏,欲出不能,存亡顷刻,至危之病也。此方即前方之变方也。

 盖气血既亏,则母身自弱,子在胎中,何能独强。<篇名>潘氏室女经闭成痨不治之证潘氏室女,年十五岁,初患腹痛,驯至咳嗽寒热,形瘦食少,诊脉细数,询经事愆期三予曰∶瘵证也。

“性”者,繁衍生息也,不可过度,过度则病,男病伤精,女病伤肾。 三方内外治法皆有不可形容之妙,内外同治,旦夕即能奏功。

服药色泽肢温,疟止无恙。盖胞胎居于心肾之间,上系于心,下系于肾,胞胎之寒冷,乃心火之微,肾火之衰也。

Leave a Reply